Dlaczego warto wykupić OCP dla przewoźnika?

Dlaczego warto wykupić OCP dla przewoźnika?

Dlaczego warto wykupić OCP dla przewoźnika? Praktycznie każda osoba posiada jaką polisę ubezpieczeniową, a firmy ubezpieczeniowe oferują coraz to bardziej rozbudowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety. Zawsze warto się zabezpieczyć przed losowym wypadkiem, zwłaszcza, jeśli mamy dzieci. Warto również pamiętać, że ubezpieczenia nie są przeznaczone tylko dla osób fizycznych, ale i dla firm (ubezpieczenie firmy), które chcą zadbać o swoje finanse. Ważnym ubezpieczeniem, które powinna posiadać każda firma transportowa jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OCP.

OCP – co to jest?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przewoźnika jest dedykowane dla osób świadczących usługi drogowego przewozu towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i na drogach międzynarodowych. Polisa OCP przewoźnika  ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo kierowcy, kierowanemu przez niego pojazdowi oraz przewożonemu towarowi.

Polisa OCP jest zawierana z konkretną firmą ubezpieczeniową na okres dwunastu miesięcy (choć można wynegocjować również dłuższy bądź krótszy okres). Biorąc pod uwagę, że jest to ubezpieczenie oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe, warunki w poszczególnych firmach mogą się od siebie różnić.

Wykupienie polisy OCP nie jest wymagane dla przewoźnika, choć wiele firm wynajmujących przedsiębiorstwa przewozowe wymaga, aby firma miała odpowiednie pakiety ubezpieczeń. Posiadanie szerokiego pakietu ubezpieczeń dla przewoźników sprawia, że dana firma  transportowa prezentuje się profesjonalnie i cieszy się większym zaufaniem wśród klientów.

Co zawiera ubezpieczenie OCP przewoźnika ?

Biorąc pod uwagę, że wykupienie ubezpieczenia OCP dla przewoźników https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie jest prawnie wymagane, to nie istnieją stałe, niezmienne warunki, które zawsze się znajdą w ofercie każdego ubezpieczyciela. Jednak nie zmienia to faktu, że firmy ubezpieczeniowe wypracowały standardy, które większość dostępnych na rynku polis OCP spełnia. 

Polisa OCP jest ważna głównie dlatego, że zabezpiecza usługi świadczone przez firmy przewozowe. Ubezpieczenie gwarantuje przeniesienie odpowiedzialności finansowej w przypadku niewykonania zlecenia, bądź wykonania go w niewłaściwy sposób, z przedsiębiorstwa na ubezpieczyciela. Podstawą do roszczeń jest umowa przewozowa pomiędzy przewoźnikiem a klientem, przy czym podstawą prawną jest kodeks cywilny, ustawy opisujące prawo przewozowe oraz Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Ubezpieczenie OCP zapewnia klientowi rekompensatę w sytuacji, gdy transportowany przez przewoźnika towar ulegnie zniszczeniu lub w przypadku innych, losowych wypadków, które przyczynią się do zaistnienia szkody dla przedsiębiorstwa klienta. Jednocześnie firma transportowa również jest zabezpieczone przed odpowiedzialnością finansową, ponieważ zostaje ona przeniesiona na firmę ubezpieczeniową. Z tego względu posiadanie ubezpieczenia OCP  jest pomocne i często wymagane przez firmy korzystające z usług przewozowych.

Wśród wyszczególnionych zdarzeń, które mogą zostać zabezpieczone przez polisę OCP, najczęściej znajdziemy: kradzież towaru, jego uszkodzenie lub całkowite zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego, awarii pojazdu oraz opóźnienie w dostawie.

Najczęściej pojawiającym się warunkiem, który musi spełnić przewoźnik, aby mieć prawo do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa przewozu, któremu podlegają kierowcy transportujący towary. Jeśli specjaliści przysłani przez firmy ubezpieczeniowe wykażą, że zdarzenie losowe było wynikiem niedostosowania się do obowiązujących norm, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jednak, jednocześnie istnieją również dodatkowe pakiety ubezpieczeń OCP, które zabezpieczają sytuacje, w których niewykonanie usługi transportowej lub wykonanie jej w nieodpowiedni sposób, wynika z błędu firmy lub kierowcy. Oczywiście tego typu ubezpieczenia są stosunkowo droższe niż podstawowy, standardowy pakiet, choć cieszą się równie dużą popularnością, zwłaszcza w sezonie, w okresach wzmożonego ruchu na drogach.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – cena

Dlaczego warto wykupić OCP dla przewoźnika?
Dlaczego warto wykupić OCP dla przewoźnika?

Trudno określić standardową cenę ubezpieczenia OCP, ponieważ składa się na nią wiele czynników i przeważnie cena jest dobierane indywidualnie podczas negocjacji z firmą przewozową. Na wysokość składki wpływ ma głównie suma gwarancyjna (kwota, na którą opiewa polisa), dochody roczne danej firmy transportowej oraz klasa i rodzaj przewożonych towarów (im towary delikatniejsze i droższe, tym cena jest wyższa).

Nie bez znaczenia są również poszczególne warunki, które znajdą się w umowie ubezpieczeniowej. Na przykład,  gdy firma transportowa zadeklaruje, że w niektórych przypadkach, takich, jak nienależyte wykonanie usługi, sama poniesie koszty finansowe, składka na ubezpieczenie może się zmniejszyć. Jednocześnie jeśli firma transportowa zdecyduje się na to, aby przenieść na siebie jakiś niewielki procent odpowiedzialności finansowej w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń losowych, składka ubezpieczeniowa będzie dużo niższa.

angielski niemiecki hiszpański francuski